Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 hanteren wij een continurooster. We hebben gekozen voor een 5-gelijke-dagen-model.

Invoering continurooster

30-06-2020
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 hanteren wij een continurooster. We hebben gekozen voor een 5-gelijke-dagen-model.

Na de Corona periode waarin we al sinds mei met een continurooster werkten, hebben we ouders en leerlingen gepeild over de vraag of we het rooster definitief zouden moeten invoeren. De overgrote meerderheid stemde voor. En dus hebben we in overleg met onze MR in juni het volgende besloten: 

We willen definitief een continurooster invoeren. Dit sluit aan bij wat de meerderheid van ouders, kinderen en medewerkers wil. 

We willen naar een 5-gelijke dagen model. Dit geeft organisatorisch de meeste rust en sluit aan bij wat vrijwel alle scholen als model hanteren.

We willen het continurooster na de zomervakantie invoeren (of eigenlijk voortzetten en de woensdag aanpassen naar 14.15 uur). Het leek ons onlogisch, onrustig en onwenselijk om na de vakantie eerst weer terug te schakelen naar ons "oude" rooster om vervolgens na de herfstvakantie alsnog naar een continurooster te gaan. We zijn er nu al een tijdje aan gewend, laten we dit dan ook vasthouden, zo is de gedachte. 

We willen ouders de gelegenheid geven om eea qua opvang goed  te regelen. Met 't Herdertje, een andere aanbieder, gastouder of anderszins.  Als team willen wij hierin ook ons steentje bijdragen. Mocht er geen directe oplossing zijn voor dit uur opvang voor ouders, dan vangen wij tot de herfstvakantie de kinderen op school op tot 15.15 uur. 

 

Met een 5-gelijke dagen model maken we meer lesuren dan voorheen. Dit geeft wat meer ruimte voor vrije (studie)dagen en het is in het kader van effectieve lestijd en onderwijsdoelen sowieso niet verkeerd om meer lesuren te maken. Nu begrijpen we dat het voor ouders niet altijd fijn is om te maken te krijgen met vrije studiedagen verspreid over het schooljaar. Wat óns goed uitkomt, hoeft voor u immers niet goed uit te komen.

Daarom hebben we besloten om de extra lestijd niet te benutten voor meer studiedagen, maar bieden we ouders de mogelijkheid om 5 "snipperdagen" vrij op te nemen. Dit geeft de mogelijkheid om een dag vrij te nemen met uw kind(eren) op een moment dat u dat fijn vindt. Een dag eerder op vakantie, een dagje uit met het gezin, het kan binnen deze marge van 5 dagen. U hoeft er geen verlofgrond voor te hebben, maar we vragen u wel deze vrije dag bij ons te melden zodat we deze als zodanig kunnen registreren. De enige restrictie is dat er geen snipperdagen tijdens de Cito weken opgenomen kunnen worden. Zelfs met aftrek van deze snipperdagen, maken we nog ruim voldoende lesuren volgend schooljaar. 

Voor ouders van een 4-jarige geldt overigens sowieso dat zij nog wat flexibeler met de schooltijden om kunnen gaan, omdat deze kinderen nog niet leerplichtig zijn. U kunt er als ouder van een kleuter in groep 1 dus voor kiezen om uw kind bijvoorbeeld op woensdag of vrijdag tot 12 uur naar school te laten gaan i.p.v. tot 14.15 uur.

We denken zo een goed model te hebben voor de toekomst van onze school en wat aansluit bij wat ouders heden ten dage wensen. 


 

Leerkracht aan het woord

Het leukste aan werken op onze school, is dat we het samen doen. Samen kijken we hoe we iedere dag weer het beste onderwijs kunnen verzorgen.