Zoeken
15december2017
Onder begeleiding van leerlingen van de technieklijn van...
Het was een bijzondere gymles vandaag voor groep 5/6. Zij...

Zelfevaluatie

Op onze school zorgen we op systematische wijze voor het verbeteren en/of borgen van de kwaliteit. Op basis van onze missie en visie hebben we vijfentwintig beleidsterreinen vastgesteld die de focus vormen voor onze kwaliteitszorg. Met behulp van onderstaande vierjarenplanning zorgen we ervoor dat deze beleidsterreinen regelmatig beoordeeld worden.
 
Ieder jaar (in mei) beoordelen zowel team als directie de aangegeven beleidsterreinen met behulp van de Quick Scan. De uitslagen van de beoordeling door (1) het team en (2) de directie worden weergegeven in twee afzonderlijke rapportages.
  • Rapportage-1       Teamuitslagen
  • Rapportage-2       Directie-uitslagen
De beide rapporten worden geanalyseerd door het team en de directie en op basis van de uitslagen en de analyse worden de verbeterpunten voor het komende cursusjaar vastgesteld. Bij de keuze van de verbeterpunten wordt nadrukkelijk gekeken naar het schoolplan, het strategisch beleidsplan, actuele ontwikkelingen en draagkracht.

Tevens voert de directie jaarlijks eind juni de kengetallen in (module Opbrengsten). De uitslagen worden geanalyseerd met het team. Op basis van een analyse van de kengetallen en de uitslagen van de diagnose worden er verbeterpunten vastgesteld.
De verbeterpunten uit de Quick Scan, de kengetallen en de diagnose Opbrengsten worden gebruikt om vorm te geven aan ons jaarplan. Het jaarplan wordt gecommuniceerd met het bestuur, het bovenschools management en de MR. In de nieuwsbrief voor de ouders vermelden we een aantal sterke punten van de school en de gekozen verbeterpunten voor het komende schooljaar.  

Ieder jaar stellen we (eind juni) een jaarverslag op. In het jaarverslag geven we aan wat we gerealiseerd hebben. Als we het nodig vinden om langer aan verbeterpunten te werken, dan geven we dat aan en worden deze opgenomen in het nieuwe jaarplan.  


De externe beoordeling

Naast de interne beoordeling bevraagt onze school ook meer externe partners om grip te krijgen op de kwaliteit van de school. In een planning hebben we opgenomen wanneer we ouders, leerlingen en leraren (in de rol van werknemer) bevragen. Omdat we deze onderzoeken ook in mei plannen, kunnen we de uitslagen meenemen in ons jaarplan.
De beoordeling van de vragenlijsten (die worden afgenomen in mei van het cursusjaar) gebeurt digitaal met behulp van WMK. De uitslagen worden bestudeerd en geanalyseerd door de directie en het team. Op basis van de analyse worden er –in samenhang met de uitslagen van de Quick Scan, de diagnose Opbrengsten en de kengetallen- verbeterpunten vastgesteld. Bij de keuze van de verbeterpunten wordt andermaal nadrukkelijk gekeken naar het schoolplan, het strategisch beleidsplan, actuele ontwikkelingen en draagkracht.

De uitslagen van de oudervragenlijst worden besproken met een panel van ouders. We kunnen daardoor aanvullende en verdiepende vragenstellen. De rapportage (oudervragenlijst) wordt aan de MR en de algemene directie verstrekt en tevens worden de resultaten –op hoofdlijnen- naar de ouders teruggekoppeld in de nieuwsbrief van de school. De complete rapportage kunnen geïnteresseerden inzien op de website van de school. 

De uitslagen van de leerlingenvragenlijst worden besproken met de leerlingenraad. We krijgen daardoor meer inzicht in de wensen en behoeftes van de leerlingen. De rapportage (leerlingenvragenlijst) wordt aan de MR en de algemene directie verstrekt en tevens worden de resultaten –op hoofdlijnen- gepubliceerd in de nieuwsbrief van de school. De complete rapportage kunnen geïnteresseerden inzien op de website van de school. 
De uitslagen van de lerarenvragenlijst worden –na analyse door de directie-  besproken met het team. De rapportage (lerarenvragenlijst) wordt aan de MR en de algemene directie verstrekt en tevens worden de resultaten –op hoofdlijnen- gepubliceerd in de nieuwsbrief van de school. De complete rapportage kunnen geïnteresseerden inzien op de website van de school. 


Het maken van kwaliteitskaarten
 

Omdat de inhoud van de Quick Scan en de Schooldiagnose algemeen van karakter is (sterk gerelateerd aan de eisen van de Inspectie van het Onderwijs), vinden we het nodig om de standaardvragenlijsten –zoals opgenomen in WMK- aan te passen aan onze eigen missie en visie. Een schoolspecifieke Quick Scan of Schooldiagnose noemen we een kwaliteitskaart. En “kaart” beschrijft dus de eigen kwaliteit van de school, uitgedrukt in indicatoren (en soms in kernkwaliteiten). 
 
Nadat de kaarten gemaakt zijn (= aangepast aan de schoolsituatie), worden ze beoordeeld door een of meer respondentgroepen. De gescoorde kaart kan leiden tot een teamplan (op basis van een analyse van de rapportage) of een persoonlijk actieplan (PAP). De teamleden ontwerpen met name een PAP als de gescoorde kaart te relateren is aan het “lesgedrag” van de leraren.
De gescoorde kaarten en de PAP’s worden door de leraren opgenomen in hun bekwaamheidsdossier. Het BKD wordt gebruikt bij het personeelsbeleid. De kwaliteit van de school komt vervolgens aan de orde bij de talentgesprekken, de voortgangsgesprekken en de beoordelingsgesprekken. Omdat de kaarten met de indicatoren op deze manier zijn ingevlochten in het personeelsbeleid, is er sprake van een sterke borging.