Zoeken
15december2017
Onder begeleiding van leerlingen van de technieklijn van...
Het was een bijzondere gymles vandaag voor groep 5/6. Zij...
HET PAD LEERPLAN

In Nederland geeft de Databank Effectieve Jeugdinterventies een onafhankelijk beeld van de effectiviteit van programma’s. Het PAD-leerplan krijgt daar de op een na hoogste waardering van effectief volgens goede aanwijzingen.

In 2012 promoveerde Evelien Gooren aan de VU in Amsterdam. Uit haar onderzoek bleek onder meer dat het PAD-leerplan de sociale vaardigheden van kleuters verbeterde. Lees het nieuwsbericht en het proefschrift.


Wat is PAD ?

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we het PAD-programma als basis.
PAD staat voor Programma voor Alternatieve Denkstrategieën (of zoals wij tegen de kinderen zeggen: Programma Anders Denken).
Het is een programma voor de stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling op een systematische en planmatige wijze. Het programma bevat een lessenpakket met gedetailleerde lesuitwerking : doelen, materialen, werkwijze en afsluitactiviteit.
Het programma werd in 1982 ontwikkeld door Greenberg, Kusché e.a. aan de University of Washington in de Verenigde Staten van Amerika. Slechthorende en dove kinderen hadden immers heel veel problemen om hun gevoelens te verwoorden. Om hen te helpen werd dit programma ontwikkeld.

Het programma werd vertaald in het Nederlands en bewerkt door de ouderorganisatie FODOK (ouders van dove kinderen). Het Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht kreeg de exclusieve rechten en werd belast met de aanpassing en invoering ervan in Nederland. Het werd aangepast voor het speciaal lager onderwijs.
Sinds 2006 gebruiken we het programma met succes op onze school.
Elke week wordt er één PAD-les gegeven waaraan alle kinderen deelnemen. Wat er aangeleerd wordt, komt de hele week aan bod in andere lessen en verschillende situaties (speeltijden, bij conflicten, bij verdriet, ...).


Uw kind ontwikkelt zich tijdens de basisschoolleeftijd op veel gebieden. De taalontwikkeling komt op gang, de motorische ontwikkeling, bijvoorbeeld bij het schrijven, wordt steeds beter en het denken ontwikkelt zich.
Als uw zoon of dochter op school is, heeft hij of zij veel andere kinderen om zich heen. Contacten met anderen roepen allerlei gedachten en gevoelens op. Het leren omgaan met die gevoelens en met anderen én jezelf, noemen we ook wel sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voor de klas waarin uw zoon of dochter zit, staan de PAD-lessen één keer per week op het rooster. Soms krijgen zij voor de PAD-les een opdrachtje mee naar huis. U kunt dan samen met uw kind oefenen wat hij of zij in de klas geleerd heeft.


Een korte inleiding op de vier thema’s:


Zelfbeeld

In dit onderdeel van het PAD-leerplan gaat het over de manier waarop je over jezelf en anderen nadenkt. We praten met elkaar over complimentjes geven en ontvangen en kiezen elke dag een ‘Pad-kind van de dag’. Dit kind heeft die dag een speciale positie in de groep en krijgt extra veel aandacht.

Zelfcontrole

In de PAD-lessen leren de kinderen hoe je rustig kunt worden als je ergens boos, verdrietig of bang over bent. Zo leert uw kind eerst na te denken over wat je moet doen voordat je reageert, en anderen misschien pijn doet of lastig valt. We werken daarbij met verschillende hulpmiddelen, zoals de Schildpadmethode voor de kleintjes en de Stoplichtmethode voor de wat oudere kinderen.


Gevoelens

In het PAD-leerplan is het praten over gevoelens een belangrijk onderdeel. We leren de kinderen gevoelens te herkennen, te benoemen en te bespreken. Ze leren de woorden voor verschillende emoties en we praten in de klas over hoe zij en anderen zich in verschillende situaties kunnen voelen. Verder gaan de lessen in op hoe gevoelens invloed hebben op je gedrag. Op die manier hopen we de kinderen te leren om over hun gevoelens te praten, in plaats van zomaar ergens op te reageren.

Probleemoplossen

Uiteindelijk leert uw kind in de PAD-lessen hoe hij of zij zelf of samen met anderen problemen kan oplossen. Het gaat er om dat de kinderen leren om bij de oplossing van een probleem goed na te denken over de gevolgen die een oplossing kan hebben. Is de oplossing die je kiest alleen voor jou voordelig of heb je ook aan de ander gedacht?

De lessen in het PAD-leerplan zijn bedoeld om de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw zoon of dochter te bevorderen. Op onze school vinden we de sociaal-emotionele ontwikkeling erg belangrijk. Met PAD willen we door een systematische aanpak de kinderen leren om problemen met zichzelf of anderen zo goed mogelijk zélf op te lossen. Onderzoek in binnen- en buitenland laat zien dat de PAD-lessen ook echt werken.


De inhoud van het PAD-leerplan

Het PAD-leerplan bestaat uit vijf onderdelen. Aan sommige onderdelen wordt het hele leerplan door aandacht besteed, aan andere wordt alleen op bepaalde tijden gewerkt. Het gaat om de volgende leergebieden:


Zelfcontrole
(gedragsmatig en verbaal)- toepassing van de schildpadmethode en het stoplicht
  • Als er een probleem is leren de kinderen het rustig te padden (rustig worden, tot 10 tellen vooraleer te reageren, time-out)
  • Komt iedere dag in de PAD-les aan de orde
  • Wordt de hele schooldag gebruikt en toegepast

Leren begrijpen van gevoelens en waarden/oordelen
  • aanleren van nieuwe woorden, die in een bepaalde volgorde na elkaar behandeld worden
  • de kinderen leren andermans emoties te herkennen
  • stimuleren van het verwoorden en zelf sturen van gevoelens
  • de kinderen leren aan welke oorzaken of gebeurtenissen gevoelens toegeschreven kunnen worden
  • de woordenschat wordt uitgebreid in PAD-lessen en toegepast gedurende de dag, in emotierondjes, na speeltijden, ...
  • emotiekaartjes

Problemen oplossen

Probleem-oplossen, volgens een procedure die uit 11 of 5 stappen bestaat

* rustig nadenken
* probleem vaststellen
* gevoelens vaststellen
* doel bepalen
* verschillende strategieën bedenken
* gevolgen afwegen
* de beste oplossing kiezen
* plan maken
* dat plan uitproberen
* kijken wat er gebeurt
* een andere oplossing proberen als de eerste faalt doordat er een hindernis is
* komt in alle klassen aan bod, het meest bij hogere klassen.


Bevorderen positief zelfbeeld

* een goed zelfbeeld is nodig om je goed in je vel te kunnen voelen, je bouwt dit op door
de waardering die je krijgt van de mensen om je heen
* komt als PAD-kind-van-de-dag dagelijks terug (krijgt van iedereen complimentjes).
* wordt het hele schooljaar gebruikt


HET PAD-KIND VAN DE DAG/WEEK

Met het Pad-kind-van-de-dag willen we het gevoel van eigenwaarde bij de leerlingen vergroten.

Hoe doen we dit ?

Eén keer in de week wordt het Pad-kind-van-de-dag gekozen en krijgt deze leerling een pad-badge opgespeld.

De leerling mag dan twee dingen doen :
- assistent zijn van de leerkracht,
- na twee dagen ontvangt de leerling een paar complimentjes van medeleerlingen, de leerkracht en geeft het zichzelf een complimentje.

Deze complimenten worden opgeschreven op hun complimentenlijst, die meegaat naar huis.
Er is eveneens plaats voor de ouders, grootouders of iemand anders om ook een complimentje te noteren.


In groep 8 maken de leerlingen een complimentenkaart aan het begin van het schooljaar. Deze kaarten hangen in het klaslokaal.