Zoeken
Op deze pagina informeren wij u over het aanvragen van (vakantie)verlof. Tevens kunt u hier het stappenplan lezen bij (vermoeden van) ongeoorloofd verzuim.

 
VRIJ VAN SCHOOL
 
Kinderen moeten elke schooldag naar school. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen we ook wel verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek. Kinderen hoeven dan voor een dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. Het is niet in het belang van het kind om school te moeten missen!
 
De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Jongeren hebben in een schooljaar voldoende vakantie. Om een dag eerder op vakantie te gaan, bijvoorbeeld om de files voor te zijn, staat het de school uiteraard vrij een van de vakantiedagen voor dit doel in te leveren. De medezeggenschapsraad van de school heeft een adviesbevoegdheid om de vakantiedata vast te stellen. In de medezeggenschapsraad zijn de ouders vertegenwoordigd.
 
 
VRIJ VOOR VAKANTIE ONDER SCHOOLTIJD
 
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:
  
 • wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan en
 • een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de vastgestelde schoolvakanties mogelijk is.
Vakantieverlof mag binnen deze voorwaarden:
 • eenmaal per schooljaar worden verleend en
 • niet langer duren dan tien schooldagen. De wetgever heeft als standpunt dat een gezin in ieder schooljaar recht heeft op een gezamenlijke vakantie van twee weken en
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar en
 • als het de enige vakantie van de ouder(s)/verzorger(s) en het kind/de kinderen gezamenlijk in dat schooljaar betreft.
Alleen de directeur mag toestemming geven, de leerplichtambtenaar niet.
 
 
VRIJ DOOR ZIEKTE

Een ziek kind kan niet naar school. Is uw kind ziek, waarschuw dan de school. De wetgever gaat uit van de goede trouw van de ziekmelding. Bestaat het vermoeden dat de ziekmelding niet klopt, dan kan de school de leerplichtambtenaar onderzoek laten uitvoeren. Deze informeert bij de ouders en/of de schoolarts naar de achtergrond van de ziekte.
 
VRIJ VOOR 5-JARIGEN
 
Een bijzondere regeling is er voor 5-jarigen. Zo mogen kinderen van 5 jaar vijf uur per week thuisblijven als de ouders daarvoor kiezen, bijvoorbeeld om overbelasting voor hun kind te voorkomen. Ouders melden dit bij de directeur van de school. Is vijf uur niet genoeg, dan kan de directeur het kind nog maximaal vijf uur per week extra vrijaf geven. Zodra het kind 6 jaar is, geldt deze vrijstellingsmogelijkheid niet meer.
 
 
VRIJ VOOR EEN RELIGIEUZE FEESTDAG
 
Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, waardoor de leerling niet op school aanwezig kan zijn. Per verplichting geeft de school in principe één dag vrij, in verreweg de meeste situaties is dit voldoende. Voor deze verplichtingen is geen toestemming nodig van de directeur van de school. Wel moeten de ouder(s) hiervan minstens twee dagen van tevoren (schriftelijk) melding doen aan de directeur.

Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten zijn ouders dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk melden bij de directeur van de school. 
 
Een leerling krijgt geen verlof voor carnaval, omdat dit, ondanks de religieuze oorsprong, geen religieus feest is. Carnaval duurt van vrijdag- tot dinsdagavond en binnen deze periode zijn er voldoende mogelijkheden om na schooltijd iets voor schoolkinderen te organiseren

 
VRIJ VOOR BIJZONDERE TALENTEN
 

Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Het kan zijn dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen. De Leerplichtwet biedt hiervoor echter geen vrijstellingsmogelijkheid. Wel is het mogelijk hierover afspraken te maken met de schooldirecteur. Deze afspraken worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar gemaakt. Incidentele verzoeken vallen buiten deze regeling.
 
 
VRIJ DOOR OVERMACHT
 
Er zijn andere gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling vrijgesteld moet (kunnen) zijn van de plicht tot schoolbezoek. Het gaat hierbij om eenmalige gezins- en familiesituaties die buiten de wil en de invloed van de ouders en/of de jongere liggen. Als het gaat om een vrijstelling van ten hoogste tien dagen in een schooljaar (in een keer of bij elkaar opgeteld), dan is de directeur van de school bevoegd om een besluit te nemen over een dergelijk verzoek van de ouders.
 
Gaat het om meer dan tien dagen in een schooljaar (in een keer of bij elkaar opgeteld), dan is de leerplichtambtenaar bevoegd tot een besluit. De leerplichtambtenaar neemt pas een besluit als hij de directeur heeft gehoord.
 
Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van de jongere en zijn gezin. Extra verlof wordt gegeven als hiermee een onredelijke situatie wordt voorkomen!
 
Veel directeuren van scholen en leerplichtambtenaren hanteren de vuistregels die hieronder staan, om bij gewichtige omstandigheden wel of geen extra verlof te verlenen. Ouders kunnen aan de directeur en/of aan de leerplichtambtenaar vragen deze vuistregels te gebruiken, maar omdat het geen wettelijke regels zijn, zijn zij niet verplicht deze regels toe te passen. Het kunnen dus meer, maar ook minder verlofdagen zijn.


 
Gewichtige omstandigheden             maximale termijn
Een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden  geen
Verhuizing                                                      één schooldag
Huwelijk van een (aangetrouwd) familielid tot en met de derde graad binnen de woonplaats  één schooldag
Huwelijk van een (aangetrouwd) familielid tot en met de derde graad buiten de woonplaats  twee schooldagen
Huwelijk van een (aangetrouwd) familielid tot en met de derde graad in het buitenland  vijf schooldagen
Overlijden van een (aangetrouwd) familielid in de eerste graad vijf schooldagen
Overlijden van een (aangetrouwd) familielid in de tweede graad  twee schooldagen
Overlijden van een (aangetrouwd) familielid in de derde en vierde graad  één schooldag
Ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van een (aangetrouwd) familielid tot en met de derde graad maximale termijn
Viering van een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders  één schooldag
Een medische of sociale indicatie (hierbij dient een verklaring van arts van de GGD of een sociale instantie te worden overlegd)  
Andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof  
 

* Graden in verwantschap:

 • 1e tot en met de 3e graad: ouders, broers en zussen, groot- en overgrootouders, ooms en tantes en neven en nichten (kinderen van broers en zussen).
 • 4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes en achterneven en achternichten (kinderen van kinderen van broers en zussen).
 Geen extra vrij mogelijk
 • Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp (zie ook bijzondere talenten);
 • Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in het laagseizoen). Een uitzondering op deze regel staat bij 'Vakantie onder schooltijd';
 • Voor vakantie eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte;
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 • Familiebezoek in het buitenland;
 • Het argument ‘mijn kind is nog jong’;
 • Het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’.
 
VRIJ AANVRAGEN
 
Extra verlof kunt u aanvragen bij de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar. Hij beoordeelt elke aanvraag individueel. Om tijd te creëren voor open overleg of een eventuele bezwaarprocedure, moet de verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school binnen zijn. Is de vakantie al besproken en zijn de koffers bij wijze van spreken al gepakt, dan is er geen sprake meer van open overleg. Deze hoofdregel geldt niet voor verlof voor een religieuze feestdag of als de termijn van acht weken niet redelijk en/of realistisch is door een bijzondere omstandigheid.
  
De schooldirecteur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor maximaal tien dagen in een schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld). De leerplichtambtenaar is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor meer dan tien dagen. Hij doet dit altijd in overleg met de schooldirecteur.
 
 
BEZWAAR EN BEROEP
 
Zowel de directeur als de leerplichtambtenaar is verplicht een besluit te nemen binnen een redelijke termijn. Moet hiervoor een extern advies worden ingewonnen, bijvoorbeeld van een arts, dan wordt dit schriftelijk gemeld. U hebt het recht om tegen dit besluit in beroep te gaan. Kijk hier voor meer informatie over bezwaar en beroep.
 


Aandachtspunten

Aanvraagformulieren voor verlof buiten schoolvakanties zijn verkrijgbaar
bij de conciërge van de school. Het compleet ingevulde aanvraagformulier,
inclusief relevante verklaringen en/of onderliggende stukken, dient men minimaal acht weken van te voren in te dienen bij de directeur van de school.
Wordt het formulier niet conform de regelgeving ingeleverd, dan kan dat een reden zijn om geen toestemming te verlenen voor het aangevraagde verlof.
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld.
Als het een verlofaanvraag is tot en met 10 dagen, is de directeur van de school degene die volgens de wet hierover beslist (en dus niet de leerplichtambtenaar).
Als het een verlofaanvraag is van meer dan 10 dagen, is de leerplichtambtenaar
degene die volgens de wet hierover beslist (en dus niet de directeur).
Als er WEL toestemming is, mag de leerling de dag/dagen die zijn aangevraagd
van school wegblijven. Als er GEEN toestemming is, moet de leerling gewoon naar school. Als blijkt dat de leerling de aangevraagde dag/dagen niet op school is, betekent dit dat de leerling ongeoorloofd afwezig is. Dit is strafbaar en kan tot gevolg hebben dat de leerplichtambtenaar een proces-verbaal gaat opmaken. Soms melden ouders hun kind ziek op de aangevraagde dagen. Als blijkt dat dit een onterechte ziekmelding is en/of er twijfels blijven bestaan over de ziekmelding, kan dit ook tot gevolg hebben dat er een proces-verbaal wordt opgemaakt door de leerplichtambtenaar. Ouder(s) en de leerling(en) zijn verantwoordelijk voor een eventuele les-enleerachterstand die de leerling(en) zou kunnen oplopen, omdat het kind die dag(en) niet aanwezig is op school.
De leerplichtambtenaar heeft regelmatig overleg met de scholen over allerlei leerplichtzaken, waaronder ook de aanvragen voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek.


Op de website kunt u een formulier aanvraag verlof invullen. U vindt dit onder het kopje 'formulieren'. Ook kunt u hier een werkgeversverklaring downloaden.