Zoeken
15december2017
Onder begeleiding van leerlingen van de technieklijn van...
Het was een bijzondere gymles vandaag voor groep 5/6. Zij...
AANMELDEN

Het aanmelden van nieuwe leerlingen kan alleen door middel van een aanmeldings- en inschrijfformulier.
Dit formulier moet door ouders (verzorgers) ondertekend worden. 


Na ontvangst van uw aanmeldformulier volgt een intakegesprek. In dit gesprek brengen wij gezamenlijk de onderwijs- c.q. ondersteuningsbehoeften van een leerling in kaart.  Neemt u dan dit door u ingevulde formulier en een kopie van het BSN (voormalig sofinummer) van uw kind mee. Dit moet van een officieel document afkomstig zijn, zoals paspoort/identiteitskaart/uitreksel GBA of originele BSN/sofinummerverklaring.PROCEDURE AANMELDEN
 
  • U vult het officiële inschrijvingsformulier in. Het antwoord op een aantal vragen levert gegevens op die betrekking hebben op de schoolbekostiging van het Rijk. De informatie van het inschrijvingsformulier is vertrouwelijk. Alleen de aan de school verbonden leerkrachten hebben inzage in de leerlingendossiers.
     
  • U stuurt de volledig ingevulde inschrijvingsformulieren terug naar de school. U kunt dit afgeven op school of digitaal versturen.
  • U ontvangt een bevestiging van de inschrijving. Dit is standaard via een e-mail bericht. Mocht u geen emailadres hebben opgegeven, dan wordt de bevestiging via de post verzonden. De inschrijving van uw zoon of dochter is officieel wanneer u de bevestiging ontvangen heeft.
     
  • Els Kooiman (leerkracht groep 1) neemt ongeveer zes weken voor de vierde verjaardag van uw kind contact (telefonisch of via e-mail) met u op om u uit te nodigen voor een gesprek. Tijdens dit gesprek worden er ook ‘oefenmomenten’ afgesproken.

AANMELDING VAN LEERLINGEN DIE VIER JAAR WORDEN

Leerlingen worden normaliter de dag nadat zij 4 jaar zijn geworden op school geplaatst. Op afspraak is er de optie voor toekomstige leerlingen om twee dagdelen (ochtend of middag) proef te draaien. Na een definitieve aanmelding, kunnen ouders hiervoor met de groepsleerkracht van groep 1 telefonisch een afspraak maken. Op de eerste schooldag van een nieuwe leerling bij ons op school, worden de ouders met het kind 's ochtends om 8.15 uur verwacht om hen vóór de andere leerlingen uit naar de betreffende groep te brengen.

AANMELDING VAN EEN LEERLING AFKOMSTIG VAN EEN ANDERE SCHOOL


Als er een leerling van een andere school overkomt, is er na het eerste contact tussen de ouders en de directie een overleg tussen de directies of interne begeleiding van beide scholen voordat de leerling ingeschreven kan worden. De directie beslist of de betreffende leerling wordt aangenomen. Van de leerling die van school verandert, worden een onderwijskundig rapport en uitschrijfformulier van de vorige school verlangd voordat wij overgaan tot definitieve plaatsing. Dit om tot een goede overdracht en onderwijsinhoudelijke aansluiting voor de leerling te komen. Plaatsing geschiedt bij voorkeur na een vakantie of aan het begin van een cursusjaar, tenzij het een verhuizing betreft. De directie kan in overleg met ouders te allen tijde een advies van de OnderwijsBegeleidingsDienst vragen ten aanzien van het niveau van de leerling. Ook kan de aangemelde leerling getoetst worden teneinde een goed beeld te verkrijgen van de gemaakte vorderingen.