Wat gaan we doen dit jaar? Hoe maken we ons onderwijs nóg beter? Op weg naar een high performing school zijn dit onze plannen.

Onze plannen voor schooljaar 20-21

18-08-2020
Wat gaan we doen dit jaar? Hoe maken we ons onderwijs nóg beter? Op weg naar een high performing school zijn dit onze plannen.
Net als alle andere Talent scholen gaat Het Ooievaarsnest het tweede jaar in van het High Performing School traject. Dit betekent dat we onszelf doelen hebben gesteld die passen bij onze visie en ambities, vertaald naar een aantal acties. 

Organisatie en kwaliteit
Dit schooljaar is ons team georganiseerd in twee leerteams. De leerteams geven met elkaar antwoorden op (onderzoeks)vragen t.a.v. ons onderwijs en leggen de afspraken hieromtrent vast in kwaliteitskaarten.

Het schoolbeleid wordt vastgelegd in kwaliteitskaarten.

Per periode (van vakantie tot vakantie) worden cruciale onderwijsdoelen gesteld, die worden vertaald naar een weekplanning. De leerkrachten monitoren voortdurend de beheersing van deze doelen. Aan het einde van de periode vindt evaluatie en reflectie plaats. Groepsdoelen worden vastgelegd in een blokplan, individuele plannen worden opgenomen in het leerlingdossier. 

Instructies worden gegeven volgens het Expliciete directe instructiemodel aan de hand van de didactische instructieprincipes van Rosenshine. Deze principes zijn: herhaling, kleine stapjes, modelen, vragen stellen, hulpmiddelen tijdelijk inzetten, checken, succesvol oefenen, zelfstandige verwerking, kennis activeren. 

Wij houden zicht door: naast summatief toetsen ook formatief te evalueren (o.a. met wisbordjes), beurtstokjes te gebruiken (ieder kind denkt en doet mee) en lessen soms digitaal te laten maken (snelle feedback en registratie van resultaten). De kinderen houden zicht door zelf het werk na te kijken, feedback van de leerkracht of digitaal, het doelenoverzicht in hun portfolio bij te houden.  

Opbrengsten
Een instrument om de kwaliteit van het onderwijs te meten, is te kijken naar de opbrengsten (de resultaten op de toetsen). Deze worden gemeten met Cito toetsen en de eindtoets. Onze doelen zijn:

Tussenopbrengsten
80% van de kinderen haalt een III of hoger 
95% van de kinderen haalt een III of hoger op technisch lezen
 
Eindopbrengsten
100% van de kinderen haalt 1F, 80% 2F op (begrijpend) lezen
100% van de kinderen haalt 1F, 65% 1S op rekenen 

Curriculum

Instructies en begeleiding zijn gericht op de beheersing van de cruciale doelen door alle kinderen. Voor taal en spelling wordt in groep 5 t/m 8 een passend niet methodisch aanbod samengesteld door de expertleerkrachten.

Voor begrijpend lezen in groep 4 t/m 8 gaan we werken volgens de aanpak van Close reading. 

Voor technisch lezen wordt in de groepen 3 t/m 8 een basisaanbod vastgelegd o.b.v. instructie, begeleiding en veel leestijd. Ook worden iedere maand leespromotie activiteiten ingezet. 

Mindfulness wordt opgenomen in het curriculum van onderbouw en bovenbouw, met als doel kinderen te leren grip te krijgen op de wisselwerking tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Het geeft kinderen zelfvertrouwen, rust en concentratie en draagt bij aan een positief klimaat in de school. 

Burgerschap: alle leerkrachten geven invulling aan burgerschap vanuit de actualiteit, sociaal-emotionele vorming, wereldorientatie en HVO. 

In samenspraak met de MR, het team en het bestuur wordt ons jaarplan regelmatig tussendoor geevalueerd. Alle acties zijn erop gericht de kwaliteit van ons onderwijs nog verder te verhogen en ervoor te zorgen dat alle kinderen op onze school leren en een fijne schooltijd hebben. Wij zijn de school waar ieder kind telt!  


 

Leerkracht aan het woord

Het leukste aan werken op onze school, is dat we het samen doen. Samen kijken we hoe we iedere dag weer het beste onderwijs kunnen verzorgen.